top of page

Laoidhean Ghàidhlig

Ar Dia, ar taic san àm a dh'fhalbh
O God, our Help in Ages Past

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Bu ghrinn a luaisg am bàrr
Fair waved the golden corn

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04
Placeholder Image

Chrìosda Bhuadhmhoir
Christ Triumphant, Ever Reigning

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Eòlas nam beannachd
Blessed Assurance

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Feuch m'òglach! Feuch mo sheircinn ghràidh.
Behold my Servant! See him rise.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04
Placeholder Image

Lìon-sa mo bheath', a Thighearna Dia
Fill Thou my life, O Lord my God

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Naomha, naomha, naomha.
Holy, holy, holy.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

O Mìorbhail gràis! Amazing grace!

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

O là an àigh
O happy day

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

O, gu robh mìle teang’ am bheul
O for a thousand tongues to sing

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Salm 103: 1 - 5.
O m'anam, beannaich thus' a nis an Dia Iehòbhah mòr:
O thou my soul, bless God the Lord.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Salm 24: 7-10
Togaibh, O gheatachan, ur cinn.
Ye gates, lift up your heads on high.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04
Placeholder Image

Salm 34:8 O blaisibh agus faicibh seo
Psalm 34:8 O Taste and see that God is good.

Track NameArtist Name
00:00 / 02:16

Salm 46: 1-5. 'S e Dia as tèarmann dhuinn gu beachd,
Psalm 46: 1-5. God is our refuge and our strength.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Salm 67: Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn.
Psalm 67: Lord, unto us be merciful.

Track NameArtist Name
00:00 / 02:24

Salm 73:23 Gidheadh, tha mise maille riut, O Thighearna, a ghnàth.
Psalm 73:23 I am continually with You, Lord.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Salm 92: 1 - 4: Bhith tabhairt buidheachais do Dhia.
Psalm 92: 1 - 4: To render thanks unto the Lord.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

’Se Ios’ ar Triath!
Jesus is Lord!

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04
bottom of page