top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

Bu ghrinn a luaisg am bàrr
Fair waved the golden corn

Bu ghrinn a luaisg am bàrr, (Fair waved the golden corn, le John Hampden Gurney, 1802-1862). Fonn air a mholadh: Selma (Robert A. Smith, 1780-1829).

Bu ghrinn a luaisg am bàrr
Fair waved the golden corn

1 Bu ghrinn a luaisg am bàrr,
An Cànaan àillidh, uain’;
Nuair ghluais gu h-ait, air madainn àigh,
A’ chuideachd chun na buan’.

2 Do Dhia a’ mhaithis chaoimh
Togaidh iad cliù mar ’s còir,
Is ìocaidh iad, na theampall naomh,
A’ chuid is fheàrr dhen stòr.

3 Seo’ n t-òrdugh ’labhair Maois,
Òglach lehòbha mhòir,
“Do Dhia a’ chiad chuid measar naomh,
’S gheibh mac an duine ’n còrr.”

4 Ar cuid, air tùs, nad làth’r,
Ìocamaid mar an cèudn’;
Is bitheamaid gu crìch ar là,
Nar cloinn ro chaomh dhut fhèin.

5 Ar n-òige gabh, ’s ar trèin’,
Ar beatha, is gach buaidh;
Bi leinn gu moch aig èirigh grèin’,
’S aig feasgar crìoch ar cuairt

6 Le gliocas biodh ar fàs,
Mar thèid ar làithean seach;
’S nad Eaglais molaidh sinn thu ’n tràths’,
’S led naoimh gu h-àrd nad theach.1 Fair waved the golden corn
in Canaan's pleasant land,
when, full of joy, some shining morn,
went forth the reaper-band.

2 To God so good and great
their cheerful thanks they pour;
then carry to his temple-gate
the choicest of their store.

3 Like Israel, Lord, we give
our earliest fruits to thee,
and pray that, long as we shall live,
we may thy children be.

4 Thine is our youthful prime,
and life and all its powers;
be with us in our morning time,
and bless our evening hours.

5 In wisdom let us grow,
as years and strength are given,
that we may serve thy Church below,
and join thy saints in heaven.

bottom of page