top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

Chrìosda Bhuadhmhoir
Christ Triumphant, Ever Reigning

Eadar-theangachadh le Dòmhnall Meek air ‘Christ triumphant, ever reigning’, le Michael Saward (1932-2015).

Chrìosda Bhuadhmhoir
Christ Triumphant, Ever Reigning

Chrìosda bhuadhmhoir, ’s tus’ tha riaghladh,
Slànaighear, Maighstir, Rìgh:
Thighearna nèamh, ’s do làmh gar biathadh,
Èisd rinn, ’s sinn a’ seinn:
’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,
An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

Fhacail fheòla, am f ìor-theagasg,
Mac an Duin’ nar measg!
Mòralachd is cumhachd ceilte
’N ioraslachd do bhreith:
’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

Shearbhant dh’fhuiling tàir is tàmailt,
Neochiont’ air crann-ceusd’!
Ruaig do chrann am bàs mar nàmhaid,
’S tha peacaich nise rèidh:
’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

Shagairt rìoghail, ’s tu gu sìorraidh
Ann an nèamh gu h-àrd:
Cha chuir bàs no ifrinn mhillteach
Stad air laoidhean gràidh:
’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

Togaidh sinn gach guth is cridhe,
Fad nan linntean sìor,
’G amharc ort le ioghnadh biothbhuan,
’S seinnidh sinn gu binn:
’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,
An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

bottom of page