top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

Eòlas nam beannachd
Blessed Assurance

Eadar-theangachadh le Ruairidh MacDhòmhnaill air 'Blessed Assurance', le Fanny Crosby (1820 - 1915). Fonn air a mholadh: Assurance (Phoebe Palmer Knapp).

Eòlas nam beannachd
Blessed Assurance

Eòlas nam beannachd, ‘s ann leam-sa tha Ios’,
Den ghlòir tha ri tighinn ro-bhlas e gu fìor;
Oighre air slàinte, ceannaicht’ le Dia,
Air m’ ungadh le ‘Spiorad, is fhuil gam o dhìon.

Seo dhuibh mo stòraidh, seo dhuibh mo dhàn,
Moladh m’ Fear-saoraidh a dh’oidhch’ is a là;
Seo dhuibh mo stòraidh, seo dhuibh mo dhàn,
Moladh m’ Fear-saoraidh a dh’oidhch’ is a là.

Tha mi nis strìochdte, is m’ aoibhneas tha làn,
Seallaidhean prìseil chì mi gach là;
Ainglean a’ teàrnadh, ‘s ann aca tha ‘n sgeul,
Gealladh air tròcair, sanais air gaol.
Seisd

Tha mi nis strìochdte, ‘s mo shuaimhneas tha làn;
Bhith ann am Fhear-saoraidh ‘si bheannachd as fheàrr.
Ri faire an còmhnaidh, ‘sealltainn an àird;
Làn le a mhathas, air chall ann a ghràdh.
Seisd


Blessèd assurance, Jesus is mine!
O what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,
born of his Spirit, washed in his blood.

This is my story, this is my song,
praising my Saviour all the day long.
This is my story, this is my song,
praising my Saviour all the day long.

Perfect communion, perfect delight,
visions of rapture now burst on my sight.
Angels descending bring from above
echoes of mercy, whispers of love.

This is my story...

Perfect submission, all is at rest.
I in my Saviour am happy and blest,
watching and waiting, looking above,
filled with his goodness, lost in his love.

This is my story...

bottom of page