Lìon-sa mo bheath', a Thighearna Dia
Fill Thou my life, O Lord my God

Eadar-theangachadh le Dòmhnall Meek air ‘Fill Thou my life, O Lord my God’, le Horatius Bonar (1808-89)

Lìon-sa mo bheath', a Thighearna Dia
Fill Thou my life, O Lord my God

Lìon-sa mo bheath', a Thighearna Dia,
'S gach pàirt le cliù dhut fhèin,
Airson 's gun cuireadh i an cèill
Do dhòigh 's do rùn gu lèir.

Chan iarrainn moladh beòil a-mhàin,
No eadhan moladh crìdh',
Ach moladh anns a h-uile pàirt
Dem bheatha anns gach nì.

Moladh an nithean cumant' dhaoin',
Gach dol a-mach 's a-steach;
Moladh anns gach gairm is gniomh,
Ge beag is crìon an dreach.

Lìon-sa gach pàirt dhiom fhìn le cliù;
Leig leam bhith labhairt ort,
Ag innse mu do ghaol 's do ghnàth,
Ged bhithinn-s' fann is bochd.

Mar sin cha bhi den oidhch' no 'n là
Aon phàirt gun naomhachd ann,
Ach bidh mo bheatha-sa gu lèir
'N co-comann riuts' 's gach àm.