top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

O, gu robh mìle teang’ am bheul
O for a thousand tongues to sing

Eadar-theangachadh le Dòmhnall Meek air 'O God our help in ages past', le Charles Wesley (1707 - 88). Fonn air a mholadh: Desert / Lyngham (Thomas Jarman, 1782-1862).

O, gu robh mìle teang’ am bheul
O for a thousand tongues to sing

O, gu robh mìle teang’ am bheul
A sheinn mum Shlànaighear gràidh,
Sàr ghlòirean Dhè a chur an cèill,
Is èifeachd mhòr a ghràis!

Ìosa, an t-ainm a ruaigeas pràmh,
’S a thàlas uainn ar fiamh:
Is ceòl e ’n cluais a’ pheacaich ghrànd’,
Is beath’ is slàint’ is sìth!

’S e fhèin a sgaoileas gèimhlean rag,
’S a shaoras ablach truagh:
Nì fhuil an lot as duirche glan –
’S e nigh mo pheacadh bhuam.

Nuair chluinneas daoine marbh a ghuth,
Gun leum iad suas on ùir:
Gach cridhe briste, togaidh sùnnd,
’S gheibh bochdan creideamh ùr.

Èisdibh, a chuideachd bhodhar no bhalbh,
Is fuasglaibh teang’ ur beòil:
A dhoill, nis faic an Rìgh a’ teachd,
’S a bhacaich, danns’ le deòin!

A Mhaighstir ghràsmhoir is mo Dhia,
Thoir neart dhomh gu bhith ’g inns’,
’S air urram d’ ainm bhith dèanamh sgeul
Sa chruinne-chè gu sìor.


O, for a thousand tongues to sing
my great Redeemer's praise,
the glories of my God and King,
the triumphs of His grace.

Jesus! the name that charms our fears,
that bids our sorrows cease!
'Tis music in the sinner's ears;
'tis life, and health, and peace.

He breaks the power of cancelled sin;
He sets the prisoner free.
His blood can make the foulest clean;
His blood availed for me.

Hear Him, ye deaf! His praise, ye dumb,
your loosened tongues employ!
Ye blind, behold your Saviour come,
and leap, ye lame, for joy!

My gracious Master and my God,
assist me to proclaim,
to spread through all the earth abroad
the honours of Thy name.

bottom of page