O là an àigh
O happy day

Eadar-theangachadh le Ruairidh MacDhòmhnaill air 'O happy day', le Philip Doddridge (1702-51). Fonn air a mholadh: O Happy Day.

O là an àigh
O happy day

O là an àigh, ‘s an d’ roghnaich mi
Thu Fhèin mar Shlànaighear is mo Dhia;
Mo chridhe ait tha làn le aoibh,
‘S a’ cur an cèill do ghràdh gun chrìoch.

Seisd:
Là an àigh, O là an àigh,
Nuair dh’ ionnlaid Iosa peacadh grain;
‘Se theagaisg ùrnaigh ‘s faire ghnàth,
Is aoibhneas beatha h-uile là.
Là an àigh, O là an àigh,
Nuair dh’ ionnlaid Iosa peacadh grain.

An cùmhnant mòr tha nis co-dhùint’
Is leam-sa Crìosd, ‘s is leis-san mi;
Tharraing E mi, is lean mi dlùth
Ag aideachadh a ghuth gun strì.

Bi nis aig fois, mo chridhe sgàint’,
Suidhichte air do chuspair gaoil;
‘S na caraich o do Thriath gu bràth,
Oir ann-san tha gach math is maoin.

Cluinnidh na nèamhan àrd mo bhòid;
Gach latha cluinnear I as ùr,
Is ann an crìoch mo bheatha fòs
Gum beannaich mi an cùmhnant gaoil.


O happy day that fixed my choice
on thee, my Saviour and my God!
Well may this glowing heart rejoice,
And tell its raptures all abroad.

Happy day, O happy day,
when Jesus washed my sins away!
He taught me how to watch and pray,
and live rejoicing every day;
Happy day, O happy day,
when Jesus washed my sins away!

'Tis done, the great transaction's done;
I am my Lord's and He is mine;
he drew me and I followed on,
rejoiced to own the call divine.

Now rest, my long-divided heart,
fixed on this blissful centre, rest;
nor ever from the Lord depart,
with him of every good possessed.

High heaven that heard the solemn vow,
that vow renewed shall daily hear;
till in life's latest hour I bow,
and bless, in death, a bond so dear.