top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

O là an àigh
O happy day

Eadar-theangachadh le Ruairidh MacDhòmhnaill air 'O happy day', le Philip Doddridge (1702-51). Fonn air a mholadh: O Happy Day.

O là an àigh
O happy day

O là an àigh, ‘s an d’ roghnaich mi
Thu Fhèin mar Shlànaighear is mo Dhia;
Mo chridhe ait tha làn le aoibh,
‘S a’ cur an cèill do ghràdh gun chrìoch.

Seisd:
Là an àigh, O là an àigh,
Nuair dh’ ionnlaid Iosa peacadh grain;
‘Se theagaisg ùrnaigh ‘s faire ghnàth,
Is aoibhneas beatha h-uile là.
Là an àigh, O là an àigh,
Nuair dh’ ionnlaid Iosa peacadh grain.

An cùmhnant mòr tha nis co-dhùint’
Is leam-sa Crìosd, ‘s is leis-san mi;
Tharraing E mi, is lean mi dlùth
Ag aideachadh a ghuth gun strì.

Bi nis aig fois, mo chridhe sgàint’,
Suidhichte air do chuspair gaoil;
‘S na caraich o do Thriath gu bràth,
Oir ann-san tha gach math is maoin.

Cluinnidh na nèamhan àrd mo bhòid;
Gach latha cluinnear I as ùr,
Is ann an crìoch mo bheatha fòs
Gum beannaich mi an cùmhnant gaoil.


O happy day that fixed my choice
on thee, my Saviour and my God!
Well may this glowing heart rejoice,
And tell its raptures all abroad.

Happy day, O happy day,
when Jesus washed my sins away!
He taught me how to watch and pray,
and live rejoicing every day;
Happy day, O happy day,
when Jesus washed my sins away!

'Tis done, the great transaction's done;
I am my Lord's and He is mine;
he drew me and I followed on,
rejoiced to own the call divine.

Now rest, my long-divided heart,
fixed on this blissful centre, rest;
nor ever from the Lord depart,
with him of every good possessed.

High heaven that heard the solemn vow,
that vow renewed shall daily hear;
till in life's latest hour I bow,
and bless, in death, a bond so dear.

bottom of page