top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

O Mìorbhail gràis! Amazing grace!

O Mìorbhail gràis! Nach brèagha an ceòl. (Amazing grace! how sweet the sound, le Iain Newton, 1725 - 1807). Eadar-theangachadh leis an t-Urr. Iain MacLeòid. Fonn air a mholadh: Breatainn Ùr.

O Mìorbhail gràis!  Amazing grace!

O Mìorbhail gràis! Nach brèagh' an ceòl:
'S e lorg mi 's mi air chall,
Air seachran dorch', gun neart, gun treòir,
'S a dh'fhosgail sùilean dall.

'S e gràs thug eòlas dhomh air m' fheum;
'S e gràs thug saors' is sìth;
'S cha cheannaicheadh òr a' chruinne-chè
Chiad là bha fois nam chrìdh'.

Tre iomadh cunnart 's trioblaid chruaidh
Thug E gu sàbhailt mi;
An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
Chan fhàg 's cha trèig gu sìor.

San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
'S deich mìle bliadhn' mar là,
Cha sguir an ceòl 's chan fhàs iad sgìth
A' seinn a-chaoidh mun ghràs.

Tha barrachd is aon eadar-theangachadh den laoidh ann an Gàidhlig ach 's e na facail gu h-àrd leis an t-Urr. Iain MacLeòid is tric a chluinnear.


Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

Through many dangers, toils, and snares
I have already come;
'Tis grace has brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Than when we'd first begun.

bottom of page