Salm 34:8 O blaisibh agus faicibh seo
Psalm 34:8 O Taste and see that God is good.

O blaisibh agus faicibh seo, gur math 's gur milis Dia. Eadar-theangachadh de Salm 34.8-9, 11-15, 19. O Taste and see that God is good. (Sailm Dhaibhidh, 1992). Air Fonn: Stracathro.

Salm 34:8  O blaisibh agus faicibh seo
Psalm 34:8  O Taste and see that God is good.

Salm 34: 8-9, 11-15, 19.

8 O blaisibh agus faicibh seo,
gur math 's gur milis Dia:
Am fear sin 's beannaicht' e gu beachd
a dh'earbas as an Triath.

9 Fìor eagal Dhè, biodh oirbh, a naoimh;
oir uireasbhaidh no dìth
Cha bhi air a luchd eagail-san,
fìor-chràbhadh dha a nì.

11 Thigibh, a chlann, is èisdibh rium:
dhuibh nochdam eagal Dhè.
12 Cò 'm fear lem b'àill bhith fada beò,
chum math gum faiceadh e?

14 Seachain an t olc, is dèan am math:
iarr sìochaint, 's lean gu geur.
15 Tha sùilean Dhè air fìreanan,
's a chluas rin glaodh gu fìor.

19 Is lìonmhor trioblaid agus teinn
thig air an fhìrean chòir;
Ach asd' air fad nì Dia nan gràs
a theasairginn fa dheòidh.