top of page

Gaelic Services  /  Seirbheisean Ghàidhlig

All our Gaelic services can be found on our Gaelic YouTube channel,

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

youtube-icon.png

Ùrnaigh an Tighearna

 

Ar n-athair,

A tha air nèamh,

Gun naomhaircher t’ainm.

Gun tigeadh do rìoghachd,

Gun dèanar do thoil,

Air thalamh,

Mar a nithear air nèamh.

Thoir dhuinn an-duigh,

Ar n-aran làitheil,

Agus math dhuinn ar fiachan,

Mar a mhathas sinne do ar luchd-fiach.

Agus na lieg ann am buaireadh sinn,

Ach saor sinn o’n olc.

Oir is leatsa an rìoghachd,

An cumhachd,

Agus a’ ghlòir,

Gu sìorraidh.

Amen.

Salm 23

Salm le Daibhidh

  1. Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dith.

  2. Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

  3. Aisigidh e m’anam; treòaichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

  4. Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

  5. Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann;tha mo chupan a’ cut tharis.

  6. Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh anTighearna fad mo làithean.

Creud nan Abstol

Tha sinn a’ creidsinn ann an Dia,
an t-Athair uile-chumhachdach,
Cruithear nèimh agus talmhainn.

Agus ann an Ìosa Crìosd,
A aon Mhac-san, ar Tighearna;
a ghineadh leis an Spiorad Naomh,
a rugadh leis an òigh Moire,
a dh’fhuiling fo Phontius Pìlat,
a cheusadh, a fhuair bàs, is a dh’adhlaiceadh;
a chaidh sìos a dh’ifrinn;
a dh’èirich an treas latha bho na mairbh;
a chaidh suas air nèamh,
a tha na shuidhe air deas làimh Dhè
an t-Athair uile-chumhachdach;
à sin thig E a rithist a thoirt breitheanais
air bheò is air mhairbh.

Tha sinn a’ creidsinn anns an Spiorad Naomh,
An Eaglais naomh Chaitligeach,
Co-chomann nan Naomh,
Mathanas nam peacaidhean,
Aiseirigh na cuirp,
Is a’ bheatha shìorraidh.

AMEN.

Air eadar-theangachadh le Iain Urchardan

Laoidhean agus Sailm

Ùrnaigh

 

Nuair a chaidh do dhèanamh anns fheòil, Ìosa,
dh’fhàg thu na nèamhan agus gach rud a bha agad
agus thàinig thu a-nuas, a’ lorg dachaigh dhut fhèin
ann an staid bhochd, ìseal.
Cha robh an saoghal airidh air do làthaireachd,
ach naomhaich thu e.
Thig a-nuas a-rithist, a Thighearna,
agus dèan dhut fhèin dachaigh nar cridheachan,
bochd, ìseal agus neo-airidh air do làthaireachd ged a tha sinn.
Naomhaich sinn, Ìosa, tha sinn a’ guidhe ort,
ach am bi sinn deiseil do ghlòir, do thoil agus d’ fhacal
fhoillseachadh nar beathanan fhèin.
Amen.

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.

bottom of page