Seirbheisean Ghàidhlig / Gaelic Services

All our Gaelic services can be found on our Gaelic YouTube channel,

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

youtube-icon.png

Laoidhean Ghàidhlig / Gaelic Hymns

Here are Gaelic translations of some

hymns and Psalms

Ùrnaigh

 

Taing dhut, a Dhè, airson Àm na Nollaig,
airson na laoidhean aoibhneach a bhios inn a’ seinn,
airson nam pàrtaidhean a bhios againn,
airson nam seirbhisean a bhios anns an sgoil agus anns an eaglais,
airson nan tìodhlacan a bhios sinn a’ faighinn agus a’ toirt seachad.

Nuair a gheibh sinn tìodhlac, gun cuimhnich sinn
air Crìosd, an tìodhlac a thug thusa seachad aig a’ chiad Nollaig.

Nuair a chì sinn solais air na craobhan-Nollaig,
agus anns na sràidean gun chuimhnich sinn gur e
Ìosa Sòlas an t-Saoghail.

Nuair a chluinneas sinn mu Ìosa a rugadh ann an stàball,
gun cuimhnich sinn air an fheadhainn
aig nach eil biadh no dachaigh no càirdean.


Amen.

Xmas2017-8.jpg

Eadar-theangachadh ùr le Dòmhnall Meek

air ‘Christ triumphant, ever reigning’, le Michael Saward.

 

Chrìosda bhuadhmhoir, ’s tus’ tha riaghladh,

Slànaighear, Maighstir, Rìgh:

Thighearna nèamh, ’s do làmh gar biathadh,

Èisd rinn, ’s sinn a’ seinn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Fhacail fheòla, am f ìor-theagasg,

Mac an Duin’ nar measg!

Mòralachd is cumhachd ceilte

’N ioraslachd do bhreith:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shearbhant dh’fhuiling tàir is tàmailt,

Neochiont’ air crann-ceusd’!

Ruaig do chrann am bàs mar nàmhaid,

’S tha peacaich nise rèidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shagairt rìoghail, ’s tu gu sìorraidh

Ann an nèamh gu h-àrd:

Cha chuir bàs no ifrinn mhillteach

Stad air laoidhean gràidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Togaidh sinn gach guth is cridhe,

Fad nan linntean sìor,

’G amharc ort le ioghnadh biothbhuan,

’S seinnidh sinn gu binn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.