Gaelic Services  /  Seirbheisean Gàidhlig

All our Gaelic services can be found on our Gaelic YouTube channel,

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

youtube-icon.png

Ùrnaigh an Tighearna

 

Ar n-athair,

A tha air nèamh,

Gun naomhaircher t’ainm.

Gun tigeadh do rìoghachd,

Gun dèanar do thoil,

Air thalamh,

Mar a nithear air nèamh.

Thoir dhuinn an-duigh,

Ar n-aran làitheil,

Agus math dhuinn ar fiachan,

Mar a mhathas sinne do ar luchd-fiach.

Agus na lieg ann am buaireadh sinn,

Ach saor sinn o’n olc.

Oir is leatsa an rìoghachd,

An cumhachd,

Agus a’ ghlòir,

Gu sìorraidh.

Amen.

Salm 23

Salm le Daibhidh

  1. Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dith.

  2. Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

  3. Aisigidh e m’anam; treòaichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

  4. Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

  5. Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann;tha mo chupan a’ cut tharis.

  6. Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh anTighearna fad mo làithean.

Ùrnaigh

Eadar-theangachadh ùr le Dòmhnall Meek

air ‘Christ triumphant, ever reigning’, le Michael Saward.

 

Chrìosda bhuadhmhoir, ’s tus’ tha riaghladh,

Slànaighear, Maighstir, Rìgh:

Thighearna nèamh, ’s do làmh gar biathadh,

Èisd rinn, ’s sinn a’ seinn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Fhacail fheòla, am f ìor-theagasg,

Mac an Duin’ nar measg!

Mòralachd is cumhachd ceilte

’N ioraslachd do bhreith:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shearbhant dh’fhuiling tàir is tàmailt,

Neochiont’ air crann-ceusd’!

Ruaig do chrann am bàs mar nàmhaid,

’S tha peacaich nise rèidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shagairt rìoghail, ’s tu gu sìorraidh

Ann an nèamh gu h-àrd:

Cha chuir bàs no ifrinn mhillteach

Stad air laoidhean gràidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Togaidh sinn gach guth is cridhe,

Fad nan linntean sìor,

’G amharc ort le ioghnadh biothbhuan,

’S seinnidh sinn gu binn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.

GAIRM GU ÙRNAIGH:

Latha na Sàbaid, 13mn dhen t-Sultain 2020

 

Ùrnaigh aig 7f

 

‘Maith dhuinn ar fiachan, amhail mar a mhaitheas sinne dar luchd-fiach”. Tha maitheanas aig cridhe Ùrnaigh an Tighearna, agus aig cridhe na beatha Crìosdaidh. Tha maitheanas aig cridhe ar dàimh leis an Dia a dheònaicheas dhuinn maitheanas agus cothrom gus tòiseachadh as ùr.  Agus mar sin, tha sinn air ar gairm gus mathaineas a thoirt do dhaoine eile.  Is ann tro mhaitheanas a bhios sinn ag ath-nuadhachadh dàimhean a chaidh am bristeadh. Agus mar sin, bidh maitheanas ann far an robh pian agus far a bheil feum air slànachadh.  Bidh facal a’ mhaitheanais a’ tairgsinn dhuinn cothrom slànachaidh agus cothrom ath-nuadhachaidh.

 

Chuir an t-Abstol Peadar an ceist air Ìosa a bhios sinn uile a’ cur air aig amannan: dè cho tric ’s a bheireas sinn maitheanas do dhaoine a pheacaich nar n-aghaidh?  ’S e ceist mhath a th’ ann, oir chan e rud furasta a th’ ann am maitheanas.  Mar fhreagairt, dh’innis Ìosa dha cosmhalachd air tròcair agus maitheanas, agus is brìgh na sgeòil gum bu chòir dhuinn maitheanas a thoirt gu saor agus gu h-iomlan, oir b’e sin a rinn Dia an toiseach air ar sgàth.

(Mata 18: 21 -35).

 

Dèanamaid ùrnaigh: A Dhè a’ mhaitheanais,Tha sinn a’ togail taing dhut airson do ghràidh iomlain,agus airson do mhaitheanais a fhuair sinn tro Ìosa Chrìosd.

 

Le earbsa nad ghràdh agus nad mhaitheanas, tha sinn a’ glaodh riut.

 

A Thighearna, na do thròcair,èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhè a’ mhaitheanais, Tha sinn a’ togail taing dhut, oir is aithne dhut sin gu h-iomlan,agus gu bheil thu a’ gabhail rinn mar a tha sinn.

 

Tha sinn a’ tionndadh riut, ag guidhe gun deònaich thu do mhaitheanas dhuinn.

 

A Thighearna, na do thròcair,èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhè a’ mhaitheanais,Tha sinn a’ togail taing dhut, oir tha do ghealladh earbsach,agus tha maitheanas ri lorg annad.

 

Tha sinn a’ dlùth-gabhail riut, le fios gun do ghabh thu rinn mar-thà.

 

A Thighearna, na do thròcair,èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhè a’ mhaitheanais,cruthaich annainn cridheachan glan,gus am bi gràdh nas iomlaine againn air gach aon a rinneadh nad iomhaigh fhèin.

 

Mar a ghabh thu rinn, gabhamaid ri do chruthachadh gu lèir.

 

A Thighearna, na do thròcair,èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhè a’ mhaitheanais, Deònaich gum mair gràdh nar cridheachan, mar a mhaireas e nad chridhe fhèin.  Agus mar a fhuair sin maitheanas tro Ìosa Chrìosd,gum biodh sinn a’ mealtainn an tìodhlaic seo maille ri do shluagh gu lèir.

A Thighearna, na do thròcair,èist ri ar n-ùrnaigh.

youtube-icon.png

300 St Vincent Street Glasgow Scotland G2 5RU

©2020 BY ST COLUMBA GAELIC CHURCH OF SCOTLAND, GLASGOW.

Scottish Charity Number SC006342           CCLI Licence 1207753