Gaelic Services  /  Seirbheisean Gàidhlig

All our Gaelic services can be found on our Gaelic YouTube channel,

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

youtube-icon.png

Ùrnaigh an Tighearna

 

Ar n-athair,

A tha air nèamh,

Gun naomhaircher t’ainm.

Gun tigeadh do rìoghachd,

Gun dèanar do thoil,

Air thalamh,

Mar a nithear air nèamh.

Thoir dhuinn an-duigh,

Ar n-aran làitheil,

Agus math dhuinn ar fiachan,

Mar a mhathas sinne do ar luchd-fiach.

Agus na lieg ann am buaireadh sinn,

Ach saor sinn o’n olc.

Oir is leatsa an rìoghachd,

An cumhachd,

Agus a’ ghlòir,

Gu sìorraidh.

Amen.

Salm 23

Salm le Daibhidh

  1. Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dith.

  2. Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

  3. Aisigidh e m’anam; treòaichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

  4. Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

  5. Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann;tha mo chupan a’ cut tharis.

  6. Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh anTighearna fad mo làithean.

Ùrnaigh

Gairm gu Ùrnaigh: Latha na Sàbaid 31mh dhen Fhaoilleach 2021
Ùrnaigh aig 7f

 

Tha cuimhne air ar n-eachdraidh bunaiteach dhuinn uile.  Nuair a chuimhneachas sinn air ar beathannan fhèin, bidh sinn mothachail de  na daoine agus na tachartasan a dhealbhaich sinn.  Bidh sinn a’ feuchainn ri ar n-eachdraidh fhèin a thuigsinn, agus bidh sinn a’ meòrachadh air na tha sinn air call.  Agus gu sònraichte aig an àm seo, bidh sinn mothachail air call agus caoidh nar coimhearsnachdan agus nar dùthaich.


Ann an Leabhar nan Salm, tha an Salmaidh a’ dearbhadh gu bheil cuimhne aig Dia, agus gu sònraichte gu bheil cuimhne aige air a’ chùmhnant a rinn e leis a shluagh fhèin.  Mar a tha e sgrìobhte, “cuimhnichidh e gu bràth a cho-cheangal.” (Salm 111: 5).  Nar cuimhne fhèin, tha sinn a’ cuimhneachadh an Tighearna aig a bheil cuimhne oirnne, agus cha dìochuimhnich e ar càs ann an uair ar n-àmhghair.


Dèanamaid ùrnaigh:

A Dhè a chuimhneachas oirnn,
bi maille rinn agus sinn a’ cuimhneachadh air iomadh rud.
Bi maille rinn air an t-slighe
eadar an-dè agus a-màireach.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhè a chuimhneachas oirnn,
bi maille rinn agus sinn a’ cuimhneachadh air iomadh rud.
Bi maille rinn, agus sinn a’ cuimhneachadh air na daoine agus na tachartasan
a bha cudromach ann an dealbhadh ar beathannan.
Deònaich dhuinn gràs agus slànachadh nar cuimhneachan.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhè a chuimhneachas oirnn,
bi maille rinn agus sinn a’ cuimhneachadh air iomadh rud.

Bi maille rinn nuair a tha sinn fo bhròn,
agus bi maille riuthasan uile a tha ri caoidh an-diugh.
Bi ri ar taobh agus na trèig sinn.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

 

 

A Dhè a chuimhneachas oirnn,
bi maille rinn agus sinn a’ cuimhneachadh air iomadh rud.

Bidh maille ri luchd-obrach ann an ospadalan agus taighean-cùraim,
a bheireas comhfhurtachd agus dòchas len cuid eòlais don fheadhainn a tha a’ fulang.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

 

 

A Dhè a chuimhneachas oirnn,
bi maille rinn agus sinn a’ cuimhneachadh air iomadh rud.
Bi maille rinn mar choimhearsnachd agus mar dhùthaich,

neartaich sinn nar càs.
Deònaich gun lorg sinn do sholas ann an Ìosa Crìosd as ùr, fiù ’s san dorchadas.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh. 

Eadar-theangachadh ùr le Dòmhnall Meek

air ‘Christ triumphant, ever reigning’, le Michael Saward.

 

Chrìosda bhuadhmhoir, ’s tus’ tha riaghladh,

Slànaighear, Maighstir, Rìgh:

Thighearna nèamh, ’s do làmh gar biathadh,

Èisd rinn, ’s sinn a’ seinn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Fhacail fheòla, am f ìor-theagasg,

Mac an Duin’ nar measg!

Mòralachd is cumhachd ceilte

’N ioraslachd do bhreith:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shearbhant dh’fhuiling tàir is tàmailt,

Neochiont’ air crann-ceusd’!

Ruaig do chrann am bàs mar nàmhaid,

’S tha peacaich nise rèidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shagairt rìoghail, ’s tu gu sìorraidh

Ann an nèamh gu h-àrd:

Cha chuir bàs no ifrinn mhillteach

Stad air laoidhean gràidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Togaidh sinn gach guth is cridhe,

Fad nan linntean sìor,

’G amharc ort le ioghnadh biothbhuan,

’S seinnidh sinn gu binn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.

youtube-icon.png

300 St Vincent Street Glasgow Scotland G2 5RU

©2021 BY ST COLUMBA GAELIC CHURCH OF SCOTLAND, GLASGOW.

Scottish Charity Number SC006342           CCLI Licence 1207753