Gaelic Services  /  Seirbheisean Ghàidhlig

All our Gaelic services can be found on our Gaelic YouTube channel,

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

youtube-icon.png

Ùrnaigh an Tighearna

 

Ar n-athair,

A tha air nèamh,

Gun naomhaircher t’ainm.

Gun tigeadh do rìoghachd,

Gun dèanar do thoil,

Air thalamh,

Mar a nithear air nèamh.

Thoir dhuinn an-duigh,

Ar n-aran làitheil,

Agus math dhuinn ar fiachan,

Mar a mhathas sinne do ar luchd-fiach.

Agus na lieg ann am buaireadh sinn,

Ach saor sinn o’n olc.

Oir is leatsa an rìoghachd,

An cumhachd,

Agus a’ ghlòir,

Gu sìorraidh.

Amen.

Salm 23

Salm le Daibhidh

  1. Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dith.

  2. Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

  3. Aisigidh e m’anam; treòaichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

  4. Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

  5. Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann;tha mo chupan a’ cut tharis.

  6. Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh anTighearna fad mo làithean.

Ùrnaigh

A Dhia ar n-Athair,

dh’ung thu do Mhac,

agus chuir thu a-mach e, a-steach dhan t-saoghail.

Tha sinn a’ gabhail ro tiodhlac do Mhic,

an tiodhlac a thug dhan Chruinne-cè gu lèir,

agus tha sinn a’ togail taing dhut air a shon.

A Thighearna, na do thròcair,

èisr ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhia ar n-Athair,

dh’ung thu do Mhac,

agus chuir thu a-mach e, a-steach dhan t-saoghail.

Fhad  ’s a ghabhas sinn rid Mhac,

deònaich gun cluinn sinn a cheistean dhuinn,

agus gum freagradh sinn ann an creideamh, le làn-earbsa ann-san.

A Thighearna, na do thròcair,

èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhia ar n-Athair,

dh’ung thu do Mhac,

agus chuir thu a-mach e, a-steach dhan t-saoghail.

Fosgail ar cluasan agus ar cridheachan, gun cluinn sinn guthan na feadhna a tha mu thimcheall oirnn,

gus an tuig sinn nas fheàrr lànachd do Chruthachaidh.

A Thighearna, na do thròcair,

èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhia ar n-Athair,

dh’ung thu do Mhac,

agus chuir thu a-mach e, a-steach dhan t-saoghail.

Fhad ’s a dh’èisteas ri ceistean mòra an t-saoghail,

stiùir sinn, gus am freagradh sinn ann an gràs agus fìrinn,

ann an ioraslachd agus gràdh.

A Thighearna, na do thròcair, 

èist ri ar n-ùrnaigh.

 

A Dhia ar n-Athair,

dh’ung thu do Mhac,

agus chuir thu a-mach e, a-steach dhan t-saoghail.

Le ioraslachd agus ùmhlachd tha sinn ag aideachadh gur esan Crìosd, Mac Ungte Dhè.
A Thighearna, na do thròcair,

èist ri ar n-ùrnaigh.

Eadar-theangachadh ùr le Dòmhnall Meek

air ‘Christ triumphant, ever reigning’, le Michael Saward.

 

Chrìosda bhuadhmhoir, ’s tus’ tha riaghladh,

Slànaighear, Maighstir, Rìgh:

Thighearna nèamh, ’s do làmh gar biathadh,

Èisd rinn, ’s sinn a’ seinn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Fhacail fheòla, am f ìor-theagasg,

Mac an Duin’ nar measg!

Mòralachd is cumhachd ceilte

’N ioraslachd do bhreith:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shearbhant dh’fhuiling tàir is tàmailt,

Neochiont’ air crann-ceusd’!

Ruaig do chrann am bàs mar nàmhaid,

’S tha peacaich nise rèidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shagairt rìoghail, ’s tu gu sìorraidh

Ann an nèamh gu h-àrd:

Cha chuir bàs no ifrinn mhillteach

Stad air laoidhean gràidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Togaidh sinn gach guth is cridhe,

Fad nan linntean sìor,

’G amharc ort le ioghnadh biothbhuan,

’S seinnidh sinn gu binn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.