Gaelic Services  /  Seirbheisean Gàidhlig

All our Gaelic services can be found on our Gaelic YouTube channel,

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

youtube-icon.png

Ùrnaigh an Tighearna

 

Ar n-athair,

A tha air nèamh,

Gun naomhaircher t’ainm.

Gun tigeadh do rìoghachd,

Gun dèanar do thoil,

Air thalamh,

Mar a nithear air nèamh.

Thoir dhuinn an-duigh,

Ar n-aran làitheil,

Agus math dhuinn ar fiachan,

Mar a mhathas sinne do ar luchd-fiach.

Agus na lieg ann am buaireadh sinn,

Ach saor sinn o’n olc.

Oir is leatsa an rìoghachd,

An cumhachd,

Agus a’ ghlòir,

Gu sìorraidh.

Amen.

Salm 23

Salm le Daibhidh

  1. Is e an Tighearna mo bhuachaille; cha bhi mi ann an dith.

  2. Ann an cluainean glasa bheir e orm laighe sìos; làimh ri uisgeachan ciùine treòraichidh e mi.

  3. Aisigidh e m’anam; treòaichidh e mi air slighean na fìreantachd air sgàth a ainme fhèin.

  4. Seadh, ged shiubhail mi tro ghleann sgàil a’ bhàis, cha bhi eagal uilc orm, oir tha thusa maille rium; bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

  5. Deasaichidh tu bòrd fam chomhair ann am fianais mo naimhdean; dh’ung thu le ola mo cheann;tha mo chupan a’ cut tharis.

  6. Gu cinnteach leanaidh math agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnaichidh mi ann an taigh anTighearna fad mo làithean.

Ùrnaigh

AIRM GU ÙRNAIGH: LATHA NA SÀBAID

AN DARA LATHA DHEN LÙNASTAL
Ùrnaigh aig 7f

 

Tha sinn fhathast ann an làithean mì-chinnteach, gun shealladh soilleir air an rathad a tha romhainn.  Gu dearbh, ’s mathaid gum bi feum againn ceum air ais a ghabhail mus tèid sinn air adhart a-rithist. 

 

Chìthear anns na Soisgeulan gun robh amannan ann far an robh aig Ìosa ri dhol “gu àite fàsail leis fhèin.”  Agus tha fhios againn gun robh Ìosa ri ùrnaigh anns na h-amannan sin, agus a’ sireadh làthaireachd Dhè.  Rinn e sin gus am b’ urrainn dha chumail air le obair a mhinistrealachd.  Ann an Soisgeul Mhata, as deidh dha thilleadh bhon àite fhàsail, chì sinn truas Dhè air a fhoillseachadh ann an Ìosa.  Mar fhreagairt do feumalachdan nan daoine a thàinig thuige, thug e dhaibh biadh math gus an neartachadh (Mata 14: 13 - 21).  Gum biodh sinn uile a’ fàs eòlach air truas agus làthaireachd Dhè fhad sa tha sinn air ar slighe.

 

Dèanamaid ùrnaigh:

 

A Dhè an truais,
bi maille rinn an-diugh,
mar a bha thu maille rinn anns na làithean a dh’fhalbh,

agus bi maille rinn anns na làithean a tha ri teachd.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.


A Dhè, cha tig crìoch air do thruas.

Thig thugainn nuair a tha sinn aig crìoch ar neirt.
Treòraich sinn, agus bheir dhuinn neart ùr.
Gus am faigh sinn eòlas ort, agus gus an lorg sinn annad spionnadh a-rithist.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.


A Dhè, tha thu a’ foillseachadh do thruais dhuinn ann an làthaireachd Ìosa.

Dèonaich dhuinn eòlas air an làthaireachd sin.
Ann an làthaireachd do Mhic, deònaich gum biodh fhios againn gu bheil e ann air ar son an-diugh.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

A Dhè, tha do thruas a’ freagairt feumalachdan mhic an duine.
Deònaich dhuinn an comas gus freagairt Ìosa dhaibhsan a tha a’ fulang fhoillseachadh.
Deònaich dhuinn an comas fianais mud dheidhinn a thoirt nar beathannan, agus an aire a thoirt dar coimhearsnaich.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

A Dhè an truais,
Doirt do ghràdh sìorraidh a-nuas air an t-saoghal,

gus am biodh do thruas a’ lìonadh gach uile thìr,
agus a’ ciùineachadh fulangasan an t-saoghail.
A Thighearna, na do thròcair,
èist ri ar n-ùrnaigh.

Eadar-theangachadh ùr le Dòmhnall Meek

air ‘Christ triumphant, ever reigning’, le Michael Saward.

 

Chrìosda bhuadhmhoir, ’s tus’ tha riaghladh,

Slànaighear, Maighstir, Rìgh:

Thighearna nèamh, ’s do làmh gar biathadh,

Èisd rinn, ’s sinn a’ seinn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Fhacail fheòla, am f ìor-theagasg,

Mac an Duin’ nar measg!

Mòralachd is cumhachd ceilte

’N ioraslachd do bhreith:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shearbhant dh’fhuiling tàir is tàmailt,

Neochiont’ air crann-ceusd’!

Ruaig do chrann am bàs mar nàmhaid,

’S tha peacaich nise rèidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Shagairt rìoghail, ’s tu gu sìorraidh

Ann an nèamh gu h-àrd:

Cha chuir bàs no ifrinn mhillteach

Stad air laoidhean gràidh:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn....

 

Togaidh sinn gach guth is cridhe,

Fad nan linntean sìor,

’G amharc ort le ioghnadh biothbhuan,

’S seinnidh sinn gu binn:

  ’S leats’ a’ ghlòir, is leats’ an crùn,

  An cliù as àird’, an t-ainm as buan.

 

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.

youtube-icon.png

300 St Vincent Street Glasgow Scotland G2 5RU

©2020 BY ST COLUMBA GAELIC CHURCH OF SCOTLAND, GLASGOW.

Scottish Charity Number SC006342           CCLI Licence 1207753