300 St Vincent Street Glasgow Scotland G2 5RU

©2020 BY ST COLUMBA GAELIC CHURCH OF SCOTLAND, GLASGOW.

Scottish Charity Number SC006342           CCLI Licence 1207753

Fáilte

Welcome

St. Columba, The Gaelic Church of Glasgow, in the mainstream of

the Church of Scotland since 1770, has maintained a theologically moderate Christian witness in the city, both in Gaelic and in English.

 

We warmly welcome you to our services and trust that you will

experience God’s presence during your visit.

The home of Gaelic worship in Glasgow, Scotland

ST COLUMBA GAELIC CHURCH, GLASGOW

Services (English and Gaelic) are now being posted on the online worship page and will be presented by:

 

Sunday 2nd February - Rev David Maxwell, OLM

Sundays 9th, 16th, 23rd February - Rev T. Alastair McLachlan

Sunday 1st March - Rev. G. Melvyn Wood, Interim Moderator

Sunday 8th March - Mr John Thomson, Session Clerk, Blawarthill.

Sunday 15th March - Mr Duncan Mitchell, Session Clerk, St Columba.

Sunday 22nd March - Dr Duncan Sneddon, Gaelic Development Officer

Sunday 5th April - Prof. Donald Meek - online service here.

Coronavirus update

 

It is confirmed that services and organisations based at St. Columba are suspended until further notice. This is in response to guidance from the church and the UK and Scottish Government.

However while the building is closed, the Church very much remains open. 

 

New worship in Gaelic can be found on our Online Worship page (audio files).

The Interim Moderator is conducting services on Sunday mornings at 11 a.m. on his  YouTube channel.  These remain available afterwards.

Plàigh na Cruinne
le Fionnlagh MacLeòid, Scalpaigh

Is truagh a’ phlàigh a tha air tigh’nn dhan àite,
a tha gar fàgail fo phràmh car ùin,
Chan fhaic sinn càirdean is cha chluinn sinn gàire,
’s gach baile sàmhach le dorsan dùint.

Chan eil pàisde san sgoil mar ’s àbhaist,
ri mire is mànran is ri chèile dlùth,
Chan fhaighear fàilte le crathadh làmhan
is cùram slàinte gar fàgail ciùirt.

Tha obair làitheil a-nis air àicheadh,
’s chan fhaod sinn fàgail an taigh le sùnnd,
Se fuireach sàbhailt taobh a-staigh ar fàrdaich
’s ar n-aran làitheil fhaighinn às a’ bhùth.

Chan eil feum no stà dhuinn Sìona chàineadh,
ged ’s ann san àite sin thog e ceann o thùs,
Is tha fear sna Stàitean bu chòir bhith sàmhach,
an àit bhith ’g àrdachadh a neart ’s a lùths.

Tha ’n Fhraing ’s An Spàinn a-nis nam fàsach,
le sìth is sàmhchair anns gach cùil,
Is air gach sràid san robh sluagh gun àireamh,
cha chluinn sinn càpraid no buidhnean-ciùil.

Tha’n Eadailt àlainn na dùthaich fhàsail,
oir tha h-uile stàit a-nis glaiste, dùint,
Air a fàgail an-diugh fo sgàile,
Is mòr an àireamh chaidh a chur san ùir.

B’e ’n galair grànnda a tha milleadh slàinte,
is a’ toirt guth a’ bhàis oirnn uile dlùth,
Is ged bhiomaid làidir nuair thig an nàmhaid,
bheir e gu làr sinn am beagan ùin'.

Tha mo bheannachd bhlàth dol chun nan àrmann
san t-seirbheis slàinte tha cosnadh cliù.
Gum biodh iad sàbhailt nan dreuchdan làitheil,
Is Dia na fhàbhar a’ toirt gràs as ùr.

Se mo dhùrachd àraid dhuibh uile an-dràsda,
sìth is slàinte is speuran ciùin,
’S gun glèidhear slàn sibh anns gach ceàrnaidh,
’s gum bi gach càs air a chur air cùl.

Gun teich na sgàilean tha cois na h-àmhghair,
’s gum bi grian a’ deàrrsadh air gach gnùis,
Le gràdh is càirdeas, is spèis is slàinte,
is riaghladh gràsmhor tigh’nn o Dhia nan dùl.

Activities

MAKING A DIFFERENCE

Charity

Support

HELPING PEOPLE

IN NEED

Remembering

our members

who are unwell

A CARING CONGREGATION

Foodbank

Collection

Point

ONE STEP AT A TIME

Providing a community focus for the Gaelic community

SUPPORTING YOUNG

AND OLD

YouTube clip - 100th Psalm in Gaelic, recorded in 1991.

Tigh mo Chridhe, Tigh mo Ghraidh

House of my heart, house of my love

Contact St Columba Gaelic Church, Glasgow

Get in touch with St Columba Gaelic Church, Glasgow to learn more about our work and how you can get involved.

By sending us a message you will transfer personal data to us.  We undertake to store your data securely in compliance with the law, and we will not pass it to anybody else without your specific permission.