top of page

Laoidhean Gaidhlig

Bu ghrinn a luaisg am bàrr
Fair waved the golden corn

Bu ghrinn a luaisg am bàrr, (Fair waved the golden corn, le John Hampden Gurney, 1802-1862). Fonn air a mholadh: Selma (Robert A. Smith, 1780-1829).

1 Bu ghrinn a luaisg am bàrr,
An Cànaan àillidh, uain’;
Nuair ghluais gu h-ait, air madainn àigh,
A’ chuideachd chun na buan’.

2 Do Dhia a’ mhaithis chaoimh
Togaidh iad cliù mar ’s còir,
Is ìocaidh iad, na theampall naomh,
A’ chuid is fheàrr dhen stòr.

3 Seo’ n t-òrdugh ’labhair Maois,
Òglach lehòbha mhòir,
“Do Dhia a’ chiad chuid measar naomh,
’S gheibh mac an duine ’n còrr.”

4 Ar cuid, air tùs, nad làth’r,
Ìocamaid mar an cèudn’;
Is bitheamaid gu crìch ar là,
Nar cloinn ro chaomh dhut fhèin.

5 Ar n-òige gabh, ’s ar trèin’,
Ar beatha, is gach buaidh;
Bi leinn gu moch aig èirigh grèin’,
’S aig feasgar crìoch ar cuairt

6 Le gliocas biodh ar fàs,
Mar thèid ar làithean seach;
’S nad Eaglais molaidh sinn thu ’n tràths’,
’S led naoimh gu h-àrd nad theach.1 Fair waved the golden corn
in Canaan's pleasant land,
when, full of joy, some shining morn,
went forth the reaper-band.

2 To God so good and great
their cheerful thanks they pour;
then carry to his temple-gate
the choicest of their store.

3 Like Israel, Lord, we give
our earliest fruits to thee,
and pray that, long as we shall live,
we may thy children be.

4 Thine is our youthful prime,
and life and all its powers;
be with us in our morning time,
and bless our evening hours.

5 In wisdom let us grow,
as years and strength are given,
that we may serve thy Church below,
and join thy saints in heaven.

Well-known television presenter Cathy MacDonald reads Ephesians 2. 11 - 22 in Gaelic.

An old sound recording of the Rev. A. M. MacLeod, Kinloch, Isle of Lewis.

bottom of page