’Se Ios’ ar Triath!
Jesus is Lord!

David J. Mansell

’Se Ios’ ar Triath!
Jesus is Lord!

’Se Ios’ ar Triath! An cruthachadh gun seinn e,
Oir le a chumhachd dhealbhadh fòs gach dìthean ‘s craobh;
’Se Ios’ ar Triath! An cruinne-cè gun seinn e,
Grian, gealach, agus reul gun seinn, ‘Se Ios’ ar Triath.
’Se Ios’ ar Triath! ’Se Ios’ ar Triath!
Moladh le alleluias, ‘Se Iosa ar Triath!

’Se Ios’ ar Triath! Gidheadh bho ’chathair shìorraidh
Na bhodhaig chaidh am pian air Calbharaidh gu bàs;
’Se Ios’ ar Triath! ’S ann uaith’ a-mhàin thig beatha,
A thug a bheatha fhèin mar èirig son ar slàint’.
’Se Ios’ ar Triath!...

’Se Ios’ ar Triath! Thar peacadh ar fear-buadha,
Dh’èirich on bhàs, is uile nàmh gun gabh ri ’ainm;
’Se Ios’ ar Triath! Chuir Dia a Spiorad Naomha
A nochdadh dhuinn le cumhachd gur e Ios’ ar Triath.
’Se Ios’ ar Triath!...

E. le Oll. Ruairidh MacLeòidJesus is Lord! Creation’s voice proclaims it,
For by His power each tree and flower was planned and made.
Jesus is Lord! The universe declares it;
sun, moon and stars in heaven cry: Jesus is Lord!
Jesus is Lord! Jesus is Lord!
Praise Him with ‘Hallelujahs’, for Jesus is Lord!

Jesus is Lord! Yet from His throne eternal
in flesh He came to die in pain on Calvary ’s tree.
Jesus is Lord! From Him all life proceeding,
yet gave His life a ransom thus setting us free.
Jesus is Lord....

Jesus is Lord! O’er sin the mighty conqueror,
from death He rose and all His foes shall own His name.
Jesus is Lord! God sends His Holy Spirit
to show by works of power that Jesus is Lord.
Jesus is Lord....

David J. Mansell © 1980 Authentic Publishing (Admin. by Integrity Music Ltd)