Salm 24: 7-10
Togaibh, O gheatachan, ur cinn.
Ye gates, lift up your heads on high.

Togaibh, O gheatachan, ur cinn. Eadar-theangachadh de Salm 24: 7-10, (Ye gates, lift up your heads on high). Fonn air a mholadh: St George's Edinburgh (Andrew Thomson, 1779-1831).

Salm 24: 7-10 
Togaibh, O gheatachan, ur cinn.
Ye gates, lift up your heads on high.

7 Togaibh, O gheatachan, ur cinn,
is èiribh suas gu h àrd,
O dhorsan sìorraidh; Rìgh na glòir'
gun tigeadh e ga àit.
8 Cò e sin fhèin Ard-Rìgh na glòir'?
an Tighearn làidir treun,
Iehòbhah neartmhor, cruaidh an cath,
bheir buaidh a mach dha fhèin.

9 Togaibh, O gheatachan, ur cinn,
is èiribh suas gu h àrd,
O dhorsan sìorraidh: Rìgh na glòir'
gun tigeadh e ga àit.
10 Cò e sin fhèin Ard-Rìgh na glòir'?
Iehòbhah mòr nan slògh,
'S e fhèin as Rìgh na glòir' a th'ann,
gun choimeas idir dha.

Coda:
Alleluia! alleluia!
alleluia! alleluia! alleluia!
Amen, amen, amen.


7 Ye gates lift up your heads on high;
ye doors that last for aye,
be lifted up, that so the King
of glory enter may.
8 But who of glory is the King?
The mighty Lord is this,
even that same Lord that great in might
and strong in battle is.

9 Ye gates, lift up your heads; ye doors,
doors that do last for aye,
be lifted up, that so the King
of glory enter may.
10 But who is he that is the King,
the King of glory? who is this?
The Lord of hosts, and none but he,
the King of glory is.

Coda:
Alleluia! alleluia!
alleluia! alleluia! alleluia!
Amen, amen, amen.