top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

Salm 46: 1-5. 'S e Dia as tèarmann dhuinn gu beachd,
Psalm 46: 1-5. God is our refuge and our strength.

'S e Dia as tèarmann dhuinn gu beachd, ar spionnadh e 's ar treis. Eadar-theangachadh de Salm 46: 1-5, (God is our refuge and our strength). Fonn air a mholadh: Stroudwater (Wilkens' Psalmody, 1750).

Salm 46: 1-5. 'S e Dia as tèarmann dhuinn gu beachd,
Psalm 46: 1-5.  God is our refuge and our strength.

'S e Dia as tèarmann dhuinn gu beachd,
ar spionnadh e 's ar treis:
An aimsir carraid agus teinn,
ar cobhair e ro dheas.

Mar sin ged ghluaist' an talamh trom,
chan adhbhar eagail dhuinn:
Ged thilgeadh fòs na slèibhtean mòr'
am buillsgean fairg' is tuinn.

Na h uisgeachan le beucaich bhuirb,
ged rachadh thar a chèil':
Len ataireachd ged bhiodh air chrith
na beanntan àrd' gu lèir.

Tha abhainn ann, le 'sruthan sèimh,
nì cathair Dhè ro ait;
Fìor àite naomh an tì as àird',
am bheil sìor-chòmhnaidh aig.

Tha Dia na meadhon innte staigh;
mar sin cha ghluaisear i;
Oir cuideachadh is còmhnadh leath'
's e Dia gu moch a nì.God is our refuge and our strength,
in straits a present aid;
therefore, although the earth remove,
we will not be afraid:

Though hills amidst the seas be cast;
though waters roaring make,
and troubled be; yea, though the hills
by swelling seas do shake.

A river is, whose streams make glad
the city of our God;
the holy place, wherein the Lord
most high hath his abode.

God in the midst of her doth dwell;
nothing shall her remove:
The Lord to her an helper will,
and that right early, prove.

bottom of page