top of page

Hymns in Gaelic

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

01

Amazing Grace

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

03

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

02

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

04

Item Title

Describe the item and add all the relevant details you would like to share. Double click to edit the text and change the description.

Salm 67: Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn.
Psalm 67: Lord, unto us be merciful.

Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn. (Lord, unto us be merciful). Eadar-theangachadh de Salm 67. Fonn air a mholadh: Resignation.

Salm 67: Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn.
Psalm 67: Lord, unto us be merciful.

Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn,
's ar beannachadh a ghnàth:
Is togadh e gu gràsmhor oirnn
dealradh a ghnùis' gu bràth.
Chum fios do shlighe bhith gu fìordraggable list item
's gach uile thìr air bith:
Is iomradh air do shlàinte chaoimh
measg fhineachan fa leth.

Moladh am poball thus', a Dhè:
moladh gach poball thu.
Biodh gàirdeachas air fineachan,
gu h ait a' seinn do chliù:
Oir ceart-bhreith bheir thu air an t sluagh,
riaghlaidh air thalamh iad.
Moladh gach poball thus', a Dhè:
moladh iad thu 's gach àit.

'N sin bheir gach talamh is gach fonn
deagh thoradh trom gu pailt:
Is cuiridh Dia ar Tighearn oirnn
a bheannachadh gun airc.
Nì Dia ar beannachadh gun cheist,
's bidh 'eagal-san gu fìor
Air gach aon neach a dh'àiticheas
fad iomall crìoch gach tìr'.


Lord, unto us be merciful,
do thou us also bless;
And graciously cause shine on us
the brightness of thy face:
That so thy way upon the earth
to all men may be known;
Also among the nations all
Thy saving health be shown.

O let the people praise thee, Lord;
let people all thee praise.
O let the nations be right glad,
and sing for joy always:
For rightly thou shalt people judge,
and nations rule on earth.
Let people praise thee, Lord; let all
the folk praise thee with mirth.

Then shall the earth yield her increase;
God, our God, bless us shall.
God shall us bless; and of the earth
the ends shall fear him all.

bottom of page