Salm 67: Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn.
Psalm 67: Lord, unto us be merciful.

Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn. (Lord, unto us be merciful). Eadar-theangachadh de Salm 67. Fonn air a mholadh: Resignation.

Salm 67: Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn.
Psalm 67: Lord, unto us be merciful.

Gun dèanadh Dia mòr thròcair oirnn,
's ar beannachadh a ghnàth:
Is togadh e gu gràsmhor oirnn
dealradh a ghnùis' gu bràth.
Chum fios do shlighe bhith gu fìordraggable list item
's gach uile thìr air bith:
Is iomradh air do shlàinte chaoimh
measg fhineachan fa leth.

Moladh am poball thus', a Dhè:
moladh gach poball thu.
Biodh gàirdeachas air fineachan,
gu h ait a' seinn do chliù:
Oir ceart-bhreith bheir thu air an t sluagh,
riaghlaidh air thalamh iad.
Moladh gach poball thus', a Dhè:
moladh iad thu 's gach àit.

'N sin bheir gach talamh is gach fonn
deagh thoradh trom gu pailt:
Is cuiridh Dia ar Tighearn oirnn
a bheannachadh gun airc.
Nì Dia ar beannachadh gun cheist,
's bidh 'eagal-san gu fìor
Air gach aon neach a dh'àiticheas
fad iomall crìoch gach tìr'.


Lord, unto us be merciful,
do thou us also bless;
And graciously cause shine on us
the brightness of thy face:
That so thy way upon the earth
to all men may be known;
Also among the nations all
Thy saving health be shown.

O let the people praise thee, Lord;
let people all thee praise.
O let the nations be right glad,
and sing for joy always:
For rightly thou shalt people judge,
and nations rule on earth.
Let people praise thee, Lord; let all
the folk praise thee with mirth.

Then shall the earth yield her increase;
God, our God, bless us shall.
God shall us bless; and of the earth
the ends shall fear him all.