Salm 92: 1 - 4: Bhith tabhairt buidheachais do Dhia.
Psalm 92: 1 - 4: To render thanks unto the Lord.

Eadar-theangachadh de Salm 92: 1-4, (To render thanks unto the Lord). Fonn air a mholadh: Howard (John A. Stevenson, 1761-1833).

Salm 92: 1 - 4:  Bhith tabhairt buidheachais do Dhia.
Psalm 92: 1 - 4:  To render thanks unto the Lord.

Bhith tabhairt buidheachais do Dhia,
's nì sàr-mhath maiseach e;
Bhith tabhairt cliù, O Thì as àird',
dod ainm-sa feadh gach rè:

Do choibhneas-gràidh sa mhadainn mhoich,
gach là bhith cur an cèill;
'S air d'fhìrinn tha neo-mhearachdach,
gach oidhch' bhith dèanamh sgèil,

Air inneal-ciùil nan teudan deich,
is air an t saltair ghrinn;
'S air clàrsaich le guth fonnmhor àrd,
a sheinneas ceòl gu binn.

Oir tre do ghnìomharan, a Dhè,
rinn thu mi aoibhinn ait;
Is ann an oibrean fòs do làmh
nì m' gàirdeachas gu pailt.


To render thanks unto the Lord,
it is a comely thing;
and to your name, O God most high,
due praise aloud to sing.

Your loving-kindness to show forth
when shines the morning light;
and to declare your faithfulness
with pleasure every night,

upon a ten-stringed instrument,
upon the psaltery,
and on the harp with solemn sound,
and grave sweet melody.

For you, God, by your mighty works
have made my heart so glad;
and I will triumph in the works
which by your hands were made.